Izglītība Latvijā

. . .
tile1l_front.gif (82 bytes)Speciālā izglītība
button_top.GIF (1448 bytes)

 

 

Izglītība Latvijā
Profesionālā izglītība
Vidējā izglītība
Pirmskolas izglītība
Speciālā izglītība

.  

Speciālās izglītības nodrošināšanu paredz Latvijas izglītības likumi.
Personas ar speciālām vajadzībām var iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību speciālās izglītības iestādēs, ja izglītojamajam tajā ir nodrošināti apstākļi atbilstoši viņa veselības stāvoklim un/vai attīstības traucējumu raksturam.

Skolēnu speciālās izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku vai aizbildņu rakstisku iesniegumu.

Pašlaik Latvijā ir aptuveni 9000 bērnu ar īpašām vajadzībām, kuru integrācija parastajās skolās vairākumā gadījumu ir apgrūtināta.
Speciālās izglītības programmas īsteno, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli un iespējas. Šis darbs notiek Vispārējās izglītības un Profesionālās izglītības likuma ietvaros. Pašlaik šie likumi tiek izstrādāti no jauna, lai tie atbilstu mūsdienīgas izglītības prasībām.

Lielākais trūkums, ko izjūt bērni un jaunieši, kas mācās speciālās izglītības iestādēs, – viņiem vēl joprojām nav iespējams brīvi izvēlēties mācību iestādi, jo vairākumā skolu trūkst nepieciešamo priekšnoteikumu šo jauniešu apmācībai. Tas ir arī nopietns šķērslis šo cilvēku integrācijai pārējā sabiedrībā pēc izglītības ieguves.

Visefektīvākais bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanas līdzeklis sabiedrībā ir vispārizglītojošās skolas. Integratīvās vispārizglītojošās skolas paredzēts veidot, rekonstruējot skolu telpas, lai tās būtu piemērotas bērniem ar kustību traucējumiem.

Būs nepieciešams paplašināt īpašu speciālās izglītības skolotāju, asistentu, psihologu sagatavošanu darbam integrētās klasēs.

Lai realizētu katra bērna pamattiesības uz izglītību, ar katru gadu vairāk tiek gādāts par šo jauniešu iespējām iegūst savām iespējām atbilstoša līmeņa zināšanas un iekļauties visas sabiedrības dzīvē.

.