Izglītība Latvijā

. . .
tile1l_front.gif (82 bytes)Vidējā izglītība
button_top.GIF (1448 bytes)

 

 

Izglītība Latvijā
Profesionālā izglītība
Vidējā izglītība
Pirmskolas izglītība
Speciālā izglītība

. a

* Vispārizglītojošās skolas un vispārējā vidējā izglītība
* Vispārējā izglītība
* Vidējās speciālās mācību iestādes
* Apmācību nozaru īpatsvars vidējā speciālajā izglītībā
* Vidējās speciālās mācību iestādes pēc piederības

 

Vispārizglītojošās skolas un vispārējā vidējā izglītība

Vidējā izglītība (10-12. kl.) ir izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide, mērķtiecīga un padziļināta attīstība apzināti izraudzītā vispārējās un/vai profesionālās izglītības virzienā, sagatavošanās studijām augstākajā izglītības pakāpē vai profesionālajai darbībai, kā arī iesaistīšanas sabiedrības dzīvē.

Vidējā izglītība var tikt specializēta atkarībā no izglītojamā interesēm un iespējām. Tādējādi ir iespējams iegūt vidējo vispārējo, vidējo profesionālo un vidējo speciālo izglītību.

  • Vispārējā izglītība – cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņa, humānas, brīvas un atbildīgas personības veidošanās process un tās rezultāts.
  • Profesionālā izglītība – praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei.
  • Speciālā izglītība ir vispārējā un/vai profesionālā izglītība, kas pielāgota personām ar speciālām vajadzībām un/vai veselības traucējumiem.

Skolēnus speciālās izglītības iestādē uzņem pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecēku vai aizbildņu rakstisku iesniegumu.

 

Vispārējā izglītība

Vispārējās izglītības iegūšana sākas ar pamatizglītības apguvi. To sāk tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pilni 6 vai 7 gadi.

Mācīties iespējams valsts vai pašavaldību vai privātajās mācību iestādēs. Valsts un pašvaldību mācību iestādēs uzņemšana pirmajā klasē notiek bez jebkāda veida pārbaudījumiem. Ja vecāki vēlas mainīt skolu, viņiem jāiesniedz skolai, no kuras bērns vēlas izstāties, rakstisks paziņojums no skolas, kurā bērns vēlas iestāties, ka viņš var tikt uzņemts.

Pamatskolā eksāmenus apliecības par pamatskolas izglītību saņemšanai ir atļauts kārtot tiem skolēniem, kuriem ir vērtējums gadā visos valsts noteiktajos mācību priekšmetos. Ja skolēnu un viņa vecākus neapmierina mācību rezultāti, viņiem ir tiesības pirms apliecības par pamatizglītības saņemšanu rakstiski lūgt skolu atstāt skolēnu 9.klasē otru gadu mācību rezultātu uzlabošanai.

Pēc pamatizglītības ieguves, piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē, skolēns iesniedz nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā apliecību par pamatizglītību un gada un eksāmenu atzīmju izrakstu.

Lēmums par jaunieša uzņemšanu vidusskolā tiek paziņots pēc vidusskolas iestājpārbaudījumiem. Ja viņš netiek uzņemts, viņam ir tiesības saņemt vidusskolas iestājpārbaudījuma eksāmena lapu.

Eksāmenus par vidusskolas kursa apguvi atļauts kārtot 12.klases skolēniem, kas saņēmuši vērtējumu mācību gadā vismaz piecos obligātajos un septiņos izvēles mācību priekšmetos. Vērtējumu par gadu mācību priekšmetā skolotājs izliek no vērtējuma 1. un 2.semestrī un vērtējuma ieskaitē, ko attiecīgajā gadā noteikusi ministrija.

12.klases skolēni paziņo rakstveidā skolas administrācijai par izvēlētajiem eksāmeniem līdz 1.semestra beigām.

Eksāmeni notiek saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu eksāmenu sarakstu un ievērojot izglītības un zinātnes ministra valsts pārbaudījumiem noteiktors eksāmenu norises datumus.

Eksāmenus, kuri kārtoti 10.vai 11.klasē un kuros skolēns vēlas saņemt augstāku vērtējumu, var tikt kārtoti atkārtoti pēc gada.

Gada un eksāmenu atzīmju izrakstos skolēna zināšanu vērtējumus formulē šādi:

10 (izcili), 9 (teicami), 8(ļoti labi), 7 (labi), 6 (gandrīz labi), 5 (viduvēji), 4(gandrīz viduvēji), 3 (vāji), 2 (ļoti vāji), 1 (ļoti, ļoti vāji).

Skolēns, kas saņēmis apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību, ir tiesīgs uzlabot savus mācību sasniegumus eksāmenā. Šos eksāmenus skolēns drīkst kārtot triju gadu laikā tajā skolā, kurā viņš saņēmis izglītību apliecinošo dokumentu. Pēc šī termiņa viņam ir tiesības kārtot eksāmenus kā eksternim. Eksterņa eksāmenus var pieņemt jebkuras vispārizglītojošās skolas pedagogi.

 

Vispārizglītojošo dienas skolu skaits Latvijā
1997./98. mācību gada sākumā

Rādītāji Sākum-
skolas
Pamat-
skolas
Vidus-
skolas
Speciālās
skolas
Visas
skolas
Kopā valstī 105 533 380 56 1074
tajā skaitā
laukos
62 434 107 34 637

 

Skolēnu skaits vispārizglītojošās dienas skolās
1997./98. mācību gada sākumā

Rādītāji Sākum-
skolas

Pamat-
skolas

Vidus-
skolas
Speciālās
skolas
Visas
skolas
Kopā valstī 11958 89461 237551 8284 347254
tajā skaitā
laukos
2456 56301 36170 3861 98788

 

Vidējās speciālās mācību iestādes

Vidējās speciālās mācību iestādes nodrošina vidējās izglītības pirmo līmeni. Parasti mācības tajās ilgst no 4 līdz 5 gadiem un audzēkņi tajās tiek uzņemti pēc pamatizglītības iegūšanas. Līdzās vidējai vispārīgajai izglītībai tiek iegūta arī profesionālā izglītība.

Vidējās speciālās mācību iestādes (tehnikumi, koledžas, specializētās skolas) ir tikai daļā rajonu. Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils, Liepājas, Ludzas, Ogres, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Valkas rajonā katrā ir viena šāda iestāde, Rīgas, Cēsu, Daugavpils – pa divām. Pārējos rajonos šādu iestāžu nav.

 

Apmācību nozaru īpatsvars vidējā speciālajā izglītībā

(% no audzēkņu kopskaita) 

  • Inženierzinātnes un tehnoloģija 39%
  • Sociālās zinātnes 25%
  • Lauksainmniecības zinātnes 112%
  • Humanitārās zinātnes 9%
  • Veselības aizsardzība 8%
  • Pārējās nozares 8%.

 

Vidējās speciālās mācību iestādes pēc piederības

Izglītības un zinātnes ministrija

Šajās mācību iestādēs ir dienas un neklātienes nodaļas (izņēmums – Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža un Rīgas tehniskā koledža, kur ir vienīgi dienas nodaļa).

Rīgas Valsts tehnikums*
Rīgas pārtikas rūpniecības tehnikums
Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums
Rīgas celtniecības koledža
Rīgas tirdzniecības tehnikums
Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža
Rīgas Tehniskā koledža
Liepājas jūrniecības koledža
Daugavpils dzelzceļa transporta koledža*

* Ir arī vakara nodaļa.

 

Kultūras ministrija

Latvijas Kultūras skola*
J.Mediņa Rīgas mūzikas koledža
Latvijas Mūzikas akadēmijas E.Dārziņa mūzikas skola
Rīgas Lietišķās mākslas koledža
Rīgas horeogrāfijas skola
E.Melngaiļa Liepājas mūzikas koledža
Liepājas Lietišķās mākslas koledža
Daugavpils mūzikas koledža
Jelgavas mūzikas koledža
Jelgavas mūzikas koledža
Ventspils mūzikas koledža
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas koledža
Rēzeknes mākslas koledža
A.Kalniņa Cēsu mūzikas koledža
Rīgas Doma kora skola

* Ir neklātienes nodaļa

 

Zemkopības ministrija

Kazdangas lauksaimniecības tehnikums
Saulaines lauksaimniecības tehnikums
Smiltenes lauksaimniecības tehnikums
Bebrenes lauksaimniecības tehnikums
Višķu lauksaimniecības tehnikums
Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums*
Malnavas lauksaimniecības tehnikums
Lūznavas lauksaimniecības tehnikums
Mālpils lauksaimniecības tehnikums – skola
Vecbebru lauksaimniecības tehnikums
Laidzes lauksaimniecības tehnikums – skola
Kandavas lauksaimniecības tehnikums
Saldus lauksaimniecības tehnikums
Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
Bulduru dārzkopības tehnikums*
Ogres meža tehnikums*

*ir neklātienes nodaļa

 

Labklājības ministrija

Rīgas 1. medicīnas skola
P.Stradiņa 2. medicīnas skola
Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skola
Rīgas 5. medicīnas skola
Liepājas medicīnas skola
Liepājas medicīnas skola
Daugavpils medicīnas skola

 

Juridisko personu jeb privātās vidējās specialās mācību iestādes

Ventspils ekonomiskā koledža SIA
Biznesa augstskola "Turība"

 

Augstākās mācību iestādes, kurās var iegūt vidējo speciālo izglītību

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Jūras akadēmija (dienas un neklātienes nodaļās)
Rīgas Aeronavigācijas institūts (vakara nodaļā)

Vidējās speciālajās mācību iestādēs 1997./98. mācību gadā mācījās 17755 audzēkņi, no kuriem 4556 audzēkņi jeb 26.2% mācījās krievu valodā.

Vairāk nekā 50% audzēkņu mācās krievu valodā šādās mācību iestādēs:

Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums
Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža
Liepājas jūrniecības koledža
Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums
Daugavpils mūzikas koledža
Višķu lauksaimniecības tehnikums.
Privātajā Ventspils ekonomiskajā koledžā mācības notiek vienīgi krievu valodā.

 

Vidējo speciālo mācību iestāžu darbinieki

1997./1998.mācību gadā sajās iestādēs strādāja 2779 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 405 bija arodapmācības skolotāji.